Обавештење о намери закључења правног посла у којем постоји лични интерес

У складу са чланом 66. став 10. Закона о привредним друштвима, обавештавамо
заинтересована лица да је дана 25.10.2023. године скупштина привредног друштва DOO
ŠTRAND NOVI SAD донела одлуку о одобравању правног посла у којем чланови друштва
Душан Савкић и Михајло Савкић имају лични интерес.
Основни елементи правног посла су:
куповина 1/5 идеалних делова непокретности од директора и члана Друштва са 45% удела
Душана Савкића, који је истовремено и отац другог члана Друштва Михајла Савкића, и то
непокретности на којој је Друштво сувласник са преосталих 4/5 идеалних делова, а која се
налази у Новом Саду, у улици Јожефа Атиле број 2, на парцели број 5062 укупне површине
457m 2 и уписана у лист непокретности број 9984 к.о. Нови Сад 2, и то:
a. зграда угоститељства површине у основи 279m 2 са два посебна дела: (1)
пословни простор угоститељства површине 708m 2 , број стана 1 и (2) пословни простор
трговине површине 53m2, број стана 2, са земљиштем под зградом и другим објектом и
b. земљиште уз зграду и други објекат површине 178 m 2 (у даљем тексту:
„Непокретност“);
под следећим условима:
 купопродајна цена: 39.488.177,20 динара
 рок плаћања: 7 дана рачунајући од дана закључења уговора
 пореске обавезе: Друштво плаћа порез на пренос апсолутних права
 трошкови: Друштво сноси трошкове овере уговора и друге трошкове поводом
закључења уговора.
Закључење уговора о купопродаји је планирано за 26.10.2023. године

У Новом Саду, дана 25.10.2023. године